[1]
Suciana, N., ., M. and Sumarna, L. 2020. Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab. 1, 1 (Dec. 2020), 15-31.