(1)
Suciana, N.; ., M.; Sumarna, L. Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab 2020, 1, 15-31.