Suciana, N., ., M., & Sumarna, L. (2020). Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab, 1(1), 15-31. Retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/KitabinaBSA/article/view/7395