SUCIANA, N.; ., M.; SUMARNA, L. Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab, v. 1, n. 1, p. 15-31, 31 dez. 2020.