Suciana, Nabila, Mashyur ., and Luqman Sumarna. 2020. “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra”. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab 1 (1), 15-31. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/KitabinaBSA/article/view/7395.