[1]
N. Suciana, M. ., and L. Sumarna, “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra”, Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab, vol. 1, no. 1, pp. 15-31, Dec. 2020.