Suciana, N., M. ., and L. Sumarna. “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra”. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab, Vol. 1, no. 1, Dec. 2020, pp. 15-31, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/KitabinaBSA/article/view/7395.