1.
Suciana N, . M, Sumarna L. Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Hotel Miramar Karya "Najib Mahfudz" Kajian Psikologi Sastra. Kitabina : Jurnal Bahasa & Sastra Arab [Internet]. 31Dec.2020 [cited 22Apr.2021];1(1):15-1. Available from: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/KitabinaBSA/article/view/7395