WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)

Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja

Abstract


Guardians are an important component in the ceremony of
marriage for Muslim. The objective of article is to review the status of a
guardian in determining the validity of a marriage, explaining the type
of guardians and conditions that need to be present. In addition, the
study also wanted to explain the requirement of the guardian's permitt
in marriage under the Brunei Islamic Family Law (Pindaan 2012). The
analys of this article will expose the opinions in the four models of fiqh
along with their proofs rather than the source of the Qur'an, the
Sunnah and so on. The next review will review the implementation of
the fiqh within the Brunei Family Law. The study will also examine
the aspects of equality and disagreements in the four sects and
allotments in the law. The result of the study found that the guardian
is the determinant of marriage validity according to the jumhur ulama
and Syara 'Law derived from the Syafi'i fiqh.


Keywords


wali perkawinan,fiqh,Undang-Undang Keluarga

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an al-Karim. (207). Bandung: Syamil Cipta Media.

Ahmad Mukhtar. (208). Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah alMu’asirah. T.tp.: ‘Alim al-Kutub

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (142H). Sahih al-Bukhari. T.tp:

Dar Tauq al-Najah.

Al-Dimyati, Abu Bakr bin Muhammad Syata. (201). ‘Ianah al-Talibin.

Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Dusuqi, Muhammad ‘Arafah. (205). Hasyiah al-Dusuqi ‘ala alSyarh al-Kabir. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Karami, Mar’i bin Yusuf. (204). Dalil al-Talib li Nail al-Matalib.

Al-Riyadh: Dar Tayibah

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. (t.t.). Sunan Ibn Majah. T.tp.: Dar

Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah.

Al-Marghinani, Ali bin Abi Bakr. (t.t.). Al-Hidayah fi Syarh Bidayah

al-Mubtadi. Al-Qahirah: Dar al-Salam.

Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. (1967). Nihayah al-Muhtaj. Mesir:

Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Syafi’, Muhammad bin Idris. (t.t.). al-Musnad. Bayrut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah.

_____. (206). Tafsir al-Imam al-Shafi’i. Al-Mamlakah al- Saudiyah al-‘Arabiyah: Dar al-Tadamriyah.

_____. (190). Al-Um. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syarqawi, ‘Abd Alah bin Hijazi. (1941). Hasyiah al-Syarqawi.

Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali. (t.t.). Al-Muhazzab. Mesir: Isa al-Babi al- Halabi

Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa. (198). Sunan al-Tirmizi. Bayrut: Dar

al-Gharb al-Islami

Al-Zuhaili, Muhammad. (201). Al-Faraidh wa al-Mawaris wa alWasaya. Dimasyq: Dar al-Kalam al-Tayib.

Al-Zuhaili, Wahbah. (207). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dimasyq:

Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, Abdulah bin Ahmad. (194). Al-Kafi fi Fiqh al-Imam

Ahmad. T.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah. (197). Al-Mu’jam al-Wajiz. t.tp.

Malik bin Anas. (194). Al-Mudawwanah. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Mujahid bin Jabr. (1989). Tafsir Mujahid. Mesir: Dar al-Fikr al-Islami

al-Hadithah.

Muslim, Muslim bin al-Hajaj. (t.t.). Al-Musnad al-Sahih. Bayrut: Dar

Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Statuta

Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Pengal

Perlembagan Negara Brunei Darusalam, pindan sebelum tarikh 8

November 208.

Undang-Undang Keluarga Islam Brunei (Pindan 2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Alamat Redaksi: Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang Sumatera Selatan
Email: jurnalnurani@radenfatah.ac.id
Phone: +62711362427
Hp : 082373800766

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Indexed in: