[1]
Nazarmanto, N. and Oktafia, L. 2018. KHASHÂISH TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BI THARIQAH AL-QIRÂAH AL-JAHRIYYAH BI MADRASAH AL-TSÂNAWIYYAH PARADIGMA PALEMBANG. Taqdir. 4, 1 (Jun. 2018), 107-122. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i1.2283.