[1]
Maimunah, M. and Lestari, A. 2019. TANFÎDZI NAMÛDZAJ AT-TA’LÎM TERPADU ‘ALA TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH FIL-FASHLI ATS-TSÂLITS BIL-MADRASAH AL-IBTIDÂIYYAH AL-MUTAKÂMILAH BINA ILMI LEMABANG PALEMBANG. Taqdir. 4, 2 (Feb. 2019), 29-43. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i2.3121.