Munir, M., & Satria, L. (2018). FA’ÂLIYYAH TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BITHARÎQAH AL-MAJMÛ’AH LIMAHÂRAH AL-KALÂM. Taqdir, 3(1). https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v3i1.1717