jamanuddin, jamanuddin, & Anggraini, A. (2018). TA’TSÎR ISTIKHDÂM WASÎLAH AL-HIKÂYAH AL-MUSALSILAH ‘ALÂ MAHÂRAH AL-TALÂMÎDZ FÎ TAKALLUM BI AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BIL-MADRASAH AL-TSÂNAWIYYAH AL-AHLIYYAH 1 PALEMBANG. Taqdir, 4(1), 18-37. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i1.2285