Jumhur, J., & Irmariyadi, I. (2019). IDÂRAH TA’LÎM AL-LUGHAH BI MA’HAD SA’AD BIN ABI WAQASH PALEMBANG. Taqdir, 4(2), 93-104. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i2.3125