MUNIR, M.; SATRIA, L. FA’ÂLIYYAH TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BITHARÎQAH AL-MAJMÛ’AH LIMAHÂRAH AL-KALÂM. Taqdir, v. 3, n. 1, 29 jan. 2018.