MAIMUNAH, M.; LESTARI, A. TANFÎDZI NAMÛDZAJ AT-TA’LÎM TERPADU ‘ALA TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH FIL-FASHLI ATS-TSÂLITS BIL-MADRASAH AL-IBTIDÂIYYAH AL-MUTAKÂMILAH BINA ILMI LEMABANG PALEMBANG. Taqdir, v. 4, n. 2, p. 29-43, 28 fev. 2019.