JUMHUR, J.; IRMARIYADI, I. IDÂRAH TA’LÎM AL-LUGHAH BI MA’HAD SA’AD BIN ABI WAQASH PALEMBANG. Taqdir, v. 4, n. 2, p. 93-104, 28 fev. 2019.