Jumhur, Jumhur, and Irmariyadi Irmariyadi. 2019. “IDÂRAH TA’LÎM AL-LUGHAH BI MA’HAD SA’AD BIN ABI WAQASH PALEMBANG”. Taqdir 4 (2), 93-104. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i2.3125.