Munir, M. and Satria, L. (2018) “FA’ÂLIYYAH TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BITHARÎQAH AL-MAJMÛ’AH LIMAHÂRAH AL-KALÂM”, Taqdir, 3(1). doi: https://doi.org/10.19109/taqdir.v3i1.1717.