jamanuddin, jamanuddin and Anggraini, A. (2018) “TA’TSÎR ISTIKHDÂM WASÎLAH AL-HIKÂYAH AL-MUSALSILAH ‘ALÂ MAHÂRAH AL-TALÂMÎDZ FÎ TAKALLUM BI AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BIL-MADRASAH AL-TSÂNAWIYYAH AL-AHLIYYAH 1 PALEMBANG”, Taqdir, 4(1), pp. 18-37. doi: https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i1.2285.