Maimunah, M. and Lestari, A. (2019) “TANFÎDZI NAMÛDZAJ AT-TA’LÎM TERPADU ‘ALA TA’LÎM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH FIL-FASHLI ATS-TSÂLITS BIL-MADRASAH AL-IBTIDÂIYYAH AL-MUTAKÂMILAH BINA ILMI LEMABANG PALEMBANG”, Taqdir, 4(2), pp. 29-43. doi: https://doi.org/10.19109/taqdir.v4i2.3121.