ASTRIANI, MELI. SKRINING BAKTERI SELULOLITIK ASAL TANAH KEBUN PISANG. Jurnal Biota, v. 3, n. 1, p. 6-10, 30 jan. 2017.