Published: 31-01-2018

FORMULASI KRIM EKSTRAK KULIT PISANG AGUNG SEMERU DAN PISANG MAS KIRANA VARIETAS LUMAJANG

Dwi Nur Rikhma Sari, David Kristian Susilo, Siti Zainiyatus Zakiyah, Washila Khoiriyah, Siti Nur Kholifah

24-28