[1]
Alkaf, I. 2016. Pemahaman terhadap Konsep Pahala dan Dosa Serta Hubungannya Dengan Etos Kerja Dosen dan Pegawai Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang. Intizar. 19, 1 (Mar. 2016), 21-46.