(1)
Pahlevi, R. Dakwah Kultural Bayt Al-Qur’an Al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang. Intizar 2016, 22, 173-198.