Pahlevi, R. (2016). Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang. Intizar, 22(1), 173-198. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.548