Pahlevi, R. (2016) “Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang”, Intizar, 22(1), pp. 173-198. doi: https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.548.