[1]
Wahyu Ari, A. 2020. SEJARAH TAFSIR NUSANTARA. Jurnal Studi Agama. 3, 2 (Jan. 2020). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131.