Wahyu Ari, A. (2020). SEJARAH TAFSIR NUSANTARA. Jurnal Studi Agama, 3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131