Wahyu Ari, Anggi. 2020. “SEJARAH TAFSIR NUSANTARA”. Jurnal Studi Agama 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131.