Rahman, P. (2018) “Konsep Istiqamah Dalam Islam”, Jurnal Studi Agama, 2(2), pp. 87-97. doi: https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3055.