Wahyu Ari, A. (2020) “SEJARAH TAFSIR NUSANTARA”, Jurnal Studi Agama, 3(2). doi: https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131.