[1]
Alfarabi, A., Saraswati, P. and Dayakisni, T. 2018. RELIGIUSITAS DENGAN FLOW AKADEMIK PADA SISWA. Psikis : Jurnal Psikologi Islami. 3, 2 (Feb. 2018), 145-154. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v3i2.1759.