Alfarabi, A., Saraswati, P., & Dayakisni, T. (2018). RELIGIUSITAS DENGAN FLOW AKADEMIK PADA SISWA. Psikis : Jurnal Psikologi Islami, 3(2), 145-154. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v3i2.1759