Alfarabi, Arbi, Putri Saraswati, and Tri Dayakisni. 2018. “RELIGIUSITAS DENGAN FLOW AKADEMIK PADA SISWA”. Psikis : Jurnal Psikologi Islami 3 (2), 145-54. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/psikis.v3i2.1759.