Alfarabi, A., Saraswati, P. and Dayakisni, T. (2018) “RELIGIUSITAS DENGAN FLOW AKADEMIK PADA SISWA”, Psikis : Jurnal Psikologi Islami, 3(2), pp. 145-154. doi: https://doi.org/10.19109/psikis.v3i2.1759.