AKHYAR, S. Manajemen Mutu Madrasah Ibtidaiyah II Palembang. Studia Manageria, v. 1, n. 2, p. 133-148, 10 jan. 2020.