WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012)

Main Article Content

Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja

Abstract

Guardians are an important component in the ceremony ofmarriage for Muslim. The objective of article is to review the status of aguardian in determining the validity of a marriage, explaining the typeof guardians and conditions that need to be present. In addition, thestudy also wanted to explain the requirement of the guardian's permittin marriage under the Brunei Islamic Family Law (Pindaan 2012). Theanalys of this article will expose the opinions in the four models of fiqhalong with their proofs rather than the source of the Qur'an, theSunnah and so on. The next review will review the implementation ofthe fiqh within the Brunei Family Law. The study will also examinethe aspects of equality and disagreements in the four sects andallotments in the law. The result of the study found that the guardianis the determinant of marriage validity according to the jumhur ulamaand Syara 'Law derived from the Syafi'i fiqh.

Article Details

How to Cite
WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012). (2017). Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1554
Section
Artikel

How to Cite

WALI NIKAH DALAM FIQH DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM BRUNEI (PINDAAN 2012). (2017). Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1554

References

Al-Qur’an al-Karim. (207). Bandung: Syamil Cipta Media.

Ahmad Mukhtar. (208). Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah alMu’asirah. T.tp.: ‘Alim al-Kutub

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (142H). Sahih al-Bukhari. T.tp:

Dar Tauq al-Najah.

Al-Dimyati, Abu Bakr bin Muhammad Syata. (201). ‘Ianah al-Talibin.

Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Dusuqi, Muhammad ‘Arafah. (205). Hasyiah al-Dusuqi ‘ala alSyarh al-Kabir. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Karami, Mar’i bin Yusuf. (204). Dalil al-Talib li Nail al-Matalib.

Al-Riyadh: Dar Tayibah

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. (t.t.). Sunan Ibn Majah. T.tp.: Dar

Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah.

Al-Marghinani, Ali bin Abi Bakr. (t.t.). Al-Hidayah fi Syarh Bidayah

al-Mubtadi. Al-Qahirah: Dar al-Salam.

Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. (1967). Nihayah al-Muhtaj. Mesir:

Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Syafi’, Muhammad bin Idris. (t.t.). al-Musnad. Bayrut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah.

_____. (206). Tafsir al-Imam al-Shafi’i. Al-Mamlakah al- Saudiyah al-‘Arabiyah: Dar al-Tadamriyah.

_____. (190). Al-Um. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syarqawi, ‘Abd Alah bin Hijazi. (1941). Hasyiah al-Syarqawi.

Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali. (t.t.). Al-Muhazzab. Mesir: Isa al-Babi al- Halabi

Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa. (198). Sunan al-Tirmizi. Bayrut: Dar

al-Gharb al-Islami

Al-Zuhaili, Muhammad. (201). Al-Faraidh wa al-Mawaris wa alWasaya. Dimasyq: Dar al-Kalam al-Tayib.

Al-Zuhaili, Wahbah. (207). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dimasyq:

Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, Abdulah bin Ahmad. (194). Al-Kafi fi Fiqh al-Imam

Ahmad. T.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah. (197). Al-Mu’jam al-Wajiz. t.tp.

Malik bin Anas. (194). Al-Mudawwanah. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Mujahid bin Jabr. (1989). Tafsir Mujahid. Mesir: Dar al-Fikr al-Islami

al-Hadithah.

Muslim, Muslim bin al-Hajaj. (t.t.). Al-Musnad al-Sahih. Bayrut: Dar

Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Statuta

Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Pengal

Perlembagan Negara Brunei Darusalam, pindan sebelum tarikh 8

November 208.

Undang-Undang Keluarga Islam Brunei (Pindan 2012).