FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution dan Nurkholish Madjid). (2022). EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, 3(2), 68-85. https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15062