“FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution Dan Nurkholish Madjid)”. 2022. EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam 3 (2): 68-85. https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15062.