“FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution dan Nurkholish Madjid)” (2022) EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 3(2), pp. 68–85. doi:10.19109/el-fikr.v3i2.15062.