“FUNGSI AKAL DALAM PEMIKIRAN PEMBAHARUAN MODERN ISLAM: (Studi Komparatif Pemikiran Harun Nasution Dan Nurkholish Madjid)”. EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, vol. 3, no. 2, Dec. 2022, pp. 68-85, https://doi.org/10.19109/el-fikr.v3i2.15062.