“Dakwah Kultural Bayt al-Qur’an al-Akbar Ukiran Kayu Khas Melayu Palembang” (2016) Intizar, 22(1), pp. 173–198. doi:10.19109/intizar.v22i1.548.