ZAKIAH DARADJAT DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KESEHATAN MENTAL

Main Article Content

Muhammad Mawangir

Abstract

Zakiah Daradjat is the Indonesia’s prominent scholar on Islamic psychology. She focuses her study on the Islamic education psychology. Education according to Zakiah is the system that has to include the whole human aspects not only including faith, srituals, and values but also human development on mental and physical aspects.  The role of Islamic education according to Zakiah is the guidance of human life as the savior of human crysis, maintaining the order of human life, and moral control. In sum Islamic education can have the function on therapy on mental illness.

Article Details

How to Cite
Mawangir, Muhammad. “ZAKIAH DARADJAT DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KESEHATAN MENTAL”. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama 16, no. 2 (April 16, 2016): 53-65. Accessed May 28, 2023. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/508.
Section
Artikel

References

Abrasyi al-, Muhammad Athiyah, al-Tarbiyah al-Islamiyah, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t

Adler, Mortiner J, In Defence of The Philosophy of Education, Chicago: University of Chicago Press, 1962

Aly, Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999
Arifin, H.M, Bimbingan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Bainar, Kiat Sukses Wanita Indonesia, Jakarta: Perkasa pres, 1997
Daradjat, Zakiah, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

------, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

------, Islam dan Kesehatan Mental, Jakarta: Gunung Agung, 1983

------, Kesehatan Mental, Jakarta:Gunung Agung, 1998

-------, Kesehatan Mental;Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran, Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Jiwa pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 27 Agustus 1984

-------, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, Jakarta: Bulan Bintang, 1982

-------, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Jakarta: Ruhama, 1995

-------,Peranan Agama dalamKesehatan Mental, Jakarta: PT Gunung Agung, 1994

-------, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Dewey, John, Democracy and Education, New York: The McMillan Co, 1916
DJumhana, Hanna Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Djuwaeli,H.M.Irsyad, Pembaharuan Kembali Pendidikan Islam, Ciputat: Yayasan Karsa Utama Mandiri dan Pengurus Besar Mathlat’ul Anwar, 1998

Ghazali al-, Ihya ‘Ulum al-Din, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
Hawari, Dadang, Al-Qur’an: ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Herman, H.Horne, An Idealistic Philosophy of Education, Chicago: The University of Chicago press, 1972

Husain dan Ashraf, Krisis Pendidikan Islam, Bandung: Risalah, 1986
Jalal, Abdul Fatah, Azas-azas Pendidikan Islam, terj. Hery Noer Aly, Bandung: Diponegoro, 1988

Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta: Kalam Mulia, 1988
Jamaly al-, Muhammad Fadhil, Nahwa Tarbiyat Mukminat, Tunis: Al-Syirkat al-Tunisiyat, 1977

--------, Tarbiyat al-Insan al-Jadid, Tunis: Al-Syarikat, tth

Jaya, Yahya, Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesahatan Mental, Jakarta: Ruhama, 1995

Johada, Current Concepts of Positive Mental Health, New York: Basic Books, 1985

Judi, Anwar, Al-Tarbiyah wa Bina’I al-ajyali fi Dhau’i al-Islami, Beirut: Dar Fikr, 1975

Justus, Schifferes J. Healthter Living, New York: John Wiley dan Sons, 1970
Khin al-, Mustafa Sa’id, Nushah Al- Muttaqin Min Riyadh Al-Shalihin, Jilid I, Beirut: Mu’assah, 1977

Langgulung, Hasan, Asas-asas Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988

--------, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1980

--------, Teori-Teori Kesehatan Mental, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986

Marimba, Ahmad D , Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1989
Muhanna, Ahmad Ibrahim, al-Tarbiyah fi al-Islam, Kairo: Dar Al-Sy’bi, 1982
Mursa, Muhammad Munir, al-Tarbiyah al-Islamiyah: Ushuluha wa Tathawwuruha fi al-Bilad al’ Arabiyyah, Kairo: Alam al-Kutub, 1997

Muzaini, Syaiful, Islam Rasional Prof.Dr.Harun Nasution, Bandung: Mizan, 1995

Najati, Muhammad Usman, Al-Qur’an wa ‘Ilm al-Nafs, Beirut: Dar al-Syuruq, 1982

Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985

Petterson, R.W.K, Values Education and The Adult, London: Routledge dan Kegan Paul,Jenmars, 1997

Quthb, Muhammad, Sistem Pendidikan Islam, Terjemahan Harman Harun, Bandung Al-Ma’arif, 1984

Quussy al-,Abdul Azis,Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa, terj. Prof. Dr. Zakiah Daradjat, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
Razak, Nasruddin, Dienul Islam, Bandung: Al-Ma’rif, 1996
Sabiq, Sayyid, Islamuna, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi,t.t
Soekamto, Soejono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta; Rajawali pers, 1988
Surahmad, Winarno, Methodologi Pengajaran Nasional, Bandung: Jenmars, 1976
Sujanto, Agus, Psikologi Kepribadian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
Shihab, M.Quraish, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan 1996

Syaibany Al-, Omar Muhammad al-Toumy, FalsafahPendidikan Islam,terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Syaltut, Mahmud, Min Taujuhat al-Islam, Kairo: Dar al-Qalam, 1996
Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1994

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahan, Semarang: Toha Putra, 1989

Yunus, Mahmud, Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, Jakarta: Mahmudiah, 1996