THE ROLE AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC MOVEMENT TO THE DEVELOPMENT OF MALAY CIVILIZATION

Main Article Content

Badlihisham Mohd Nasir
Rahimin Affandi Abd Rahim
Azura Md Nor

Abstract

The relation of Islam and civilization in the Malay World of Malaysia and Indonesia is unique compared to other Islamic world regions. This article discusses the role and contribution of the Islamic movement in these two regions to the development of Malay world civilization from the earliest times to the modern era today. Using a variety of reliable sources, this paper came to the conclusion that Islamic movements in both countries contributed significantly to the formation of Islamic civilization in the Nusantara Malay World. Starting from the Islamic movement in the form of the spread of Islam and the intellectual movement of Islam in the early days and continued to develop in the form of Islamic movements that are both academic and empirical-pratical. All forms of this Islamic movement succeeded in organizing Malay society and produced a unique Islamic civilization both in the context of Indonesia and Malaysia. Islamic movements in Malaysia and Indonesia managed to identify and answer the needs of modern society and civilization today.

Article Details

How to Cite
1.
THE ROLE AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC MOVEMENT TO THE DEVELOPMENT OF MALAY CIVILIZATION. JMIS [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 Apr. 23];2(2):75-94. Available from: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jmis/article/view/2539
Section
Articles

How to Cite

1.
THE ROLE AND CONTRIBUTION OF ISLAMIC MOVEMENT TO THE DEVELOPMENT OF MALAY CIVILIZATION. JMIS [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 Apr. 23];2(2):75-94. Available from: https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jmis/article/view/2539

References

Abd Moqsith Ghazali. 2007. Mengubah Wajah Fiqh Islam, Dalam Abd Hakim Dan Yudi Latif (Eds.), Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid. Jakarta: PSIK (Universitas Paramadina).
Abdullah, Abdul Rahman. 2010. Wacana Falsafah Sains : Sejarah Dan Pemikiran. Pulau Pinang: IESDEV USM.
Abdullah, Ahmad Kamal. 1988. Unsur-Unsur Islam Dalam Puisi Melayu Modern. Kuala Lumpur: DBP.
Affandi, Rahimin, and Abd. Rahim. 2000. “Fiqh Malaysia : Suatu Tinjauan Sejarah” , Dalam Fiqh Malaysia, Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini. Sungai Buloh: APIUM.
Ahmad, Hassan. 2004. Bahasa Dan Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan. Kuala Lumpur: DBP.
Awang, Omar. 1981. “The Major Arabic Sources Which Determined The Structure Of Islamic Thought In The Malay Archipelago Before The Nineteenth Century A.D. In The Field Of Law, Theology And Sufism.” ISlamika 1: 80–85.
Azra, Azyumardi. 1999. Renaisans Islam Asia Tenggara : Sejarah Wacana Dan Kekuasaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Bakar, Ibrahim ABu. 1994. Islamic Modernism In Malaya. Kuala Lumpur.
Bakar, Mohamad Abu. 2001. Pengaruh Luar Dan PengIslaman Dalam Negeri : United Kingdom Dan Eire Dalam Kebangkitan Semula Islam Di Malaysia”, Dalam Mohammad RedzuanOthman (Ed.), Jendela Masa Kumpulan Esei Sempena Persaraan Dato’ Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Bakar, Osman. 1985. Islam Dan Pemikiran Sains Masa Kini. Kuala Lumpur: ASASI.
———. 1989. Perkembangan Penting Dalam Pemikiran Sains Masa Kini : Satu Tinjauan Umum. Kuala Lumpur: ASASI.
Bakar, Shafie Abu. 1994. Keilmuan Islam Dan Tradisi Pengajian Pondok “, Dalam Budi Kencana. Kuala Lumpur: DBP.
Bird, Isabella. 1967. The Golden Chersonese And The Way Thither. Kuala Lumpur.
Deraman, A. Aziz. 2000. Tamaddun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: DBP.
Deraman, Aziz. 2013. Citra Budaya Kelantan, Dalam (Edit) Mahmood Zuhdi Abd Majib, Puri Kencana : Kecemerlangan Satu Abad Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Bharu: MAIK.
Esposito, Jhon. 1996. Islam and Democracy. Otidakford.
Hamid Fahmy Zarkasyi. 2004. Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam. Surabaya: Penerbit Khairul Bayan.
Hamzah, Meor Ahmad Noor Mior. 2001. “Konsep Sempadan Negeri Dalam Masyarakat.” JATI 6: 66–96.
Hassan, Abdullah Alwi Haji. 2001. Adat Melayu Mengikut Perspektif Perundangan Orang Islam Di Malaysia”, Dalam Adat Melayu Serumpun. Kuala Lumpur: DBP.
Hassan, Muhammad Kamal. 1996. Toward Actualizing Islamic Ethical And Educational Principles In Malaysia. Kuala Lumpur: ABIM.
Ishak, Abdullah. 1994. Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya. Kuala Lumpur: DBP.
Kasimin, Amran. 1987. Perbendaharaan Kata Arab Dalam Bahasa Melayu. Bangi: UKM.
Mackeen, Abdul Majeed. 1969. Contemporary Islamic Legal Organization in Malaya Southeast Asian Studies. New Haven: UCLA.
Mahmud, Mohd Natsir. 1997. Orientalisme : Al-Quran Di Mata Barat ( Sebuah Studi Evaluatif). Semarang.
Mohamad, Mohamad Daud. 1995. Pascakolonialisme Dalam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: DBP.
Murad, Mohd Hazim Shah Abdul. 2005. Epistemology Colonial : Satu Analisis Cirri Dan Kesannya”, Dalam Mohamad Daud Mohamad (Ed.), Pascakolonialisme Dalam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: DBP.
Musa, Hashim. 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: UM.
Mustajab, Mohd Sarim. 1982. Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu : 1906-1948 ”, Dalam Malaysia : Sejarah Dan Proses Pembangunan. Kuala Lumpur.
Mutalib, Husin. 1990. Islam And Ethinicity In Malay Politics. Singapura.
Nata, Abuddin. 2001. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Raduan, Mohamad, Mohd Ariff, and Shaharil Talib. 1995. Penulisan Dan Realiti Seiarah Asia Tenggara: Satu Persoalan. Bilangan: JATI.
Rahimin, Affandi Abd. Rahim. 2003. Analisis Sejarah Dakwah Dan Jaringan Intelektuaal Rantau Malasyia-Indonesia. Bangi: UMSU.
———. 2005. “Isu Pendekatan Di Dalam Pengajian Syariah Di Malasyia.” Jurnal Syariah 13: v.
———. 2008. “Pendekatan Malaysia Dan Indonesia Dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran Islam : Satu Analisis Perbandingan.” JATI 13.
———. 2010. “Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” Pengajian Melayu 15: 13–32.
———. 2011. “Tradisi Intelektual Melayu-Islam.” Jurnal Melatyu: The Muslim World Journal: 94–95.
Riddell, Peter. 2001. Islam and The Malay-Indonesian World. London.
Roff, William. 1980. The Origins Of Malay Nationalism. Kuala Lumpur: Otidakford University Press.
———. 1988. “Patterns Of Islamization In Malaysia 1890s-1990s : Etidakemplars, Institutions And Vectors.” Journal Of Islamic Studies 9: 221–22.
Safi, Louay. 1998. Asas-Asas Ilmu Pengetahuan: Satu Kajian Perbandingan Kaedah-Kaedah Penyelidikan Islam Dan Barat. Kuala Lumpur: Nur Hadi Hasan.
Saif, Walid. 1995. Human Rights And Islamic Revivalism”, Dalam Religion, Law And Soceity: A Christian-Muslim Discussion. Geneva.
Salleh, Siti Hawa Haji. 1987. Kesusasteraan Hikayat Sebagai Suatu Genre : Suatu Perbincangan Berdasarkan Hikayat Ismayatim”, Dalam Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisioanal. Kuala Lumpur: DBP.
Samian, Abdul Latif. 2003. Perkembangan Sains Dan Peradaban Manusia. Bangi: UKM.
Talib, Shaharil. 1997. The Asiatic Archipelago: History Beyond Boundaries. Bilangan: JATI.
Tamara, Nasir. 2000. The Ummah : Rising To The Challenges With Special Reference To Indonesia”, Dalam Islamic Civilization In The Malay World. Kuala Lumpur.
Tanja, Victor. 1982. Himpunan Mahasiswa Islam : Sejarah Dan Kedudukannya Di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharuan Di Indonesia. Jakarta.
Tisdal, Charles. 1916. Ideas Of Mohammedan Malaya ”, Dalam The Missionary Review Of The World. tidaktidaktidakiv.
Ujang, Zaini. 1989. “No TitleTinjauan Terhadap Pendidikan Bersepadu: Suatu Sorotan Dalam Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar.” Jurnal Pendidikan Islam 2: 39–42.
Zakaria, Idris. 1999. No TitleIntelek Eropah Dan Penentangan Terhadap Agama Dalam Maw’izah. Bil.7.
Zin, Shaharir Mohamad. 2003. “Sains Dan Teknologi Melayu Sebelum Penjajahan Eropah”, Dalam Melayu.” Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 1: 157–203.