Subyektivitas Penafsiran “Biarawan” Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur’an

Main Article Content

Fajri Kamil
Risan Rusli

Abstract

The purpose of this research is to discuss the subjective interpretation of "monastic" by Imam Zamakhsyari regarding the recommendation of marriage in the Quran. This study falls under the category of qualitative research; hence, the researcher solely conducts a literature review. The research employs an interpretative approach and a historical approach. The primary data source for this research is the book "Tafsir al-Kasysyaf," supplemented by secondary data from literary sources. The discussion and findings of this research reveal that when faced with verses that emphasize the recommendation of marriage, such as Surah Al-Rum/30 verse 21, Surah Al-Nisa/4 verse 3, and Surah An-Nur/24 verse 32, both implicitly and explicitly, there are influences on his position as a scholar who chooses to live as a "monk." There is a specific stance that represents his life choice of not marrying, influenced by affective history. There exists a pre-understanding that constitutes Imam Zamakhsyari's initial position, which he engages in dialogue with the Quranic text and can be criticized for not aligning with the intended meaning of the interpreted text. The influence of affective history and the position of hermeneutical pre-understanding can be observed in his verses, expressing a profound reflection on his decision not to marry.

Article Details

How to Cite
“Subyektivitas Penafsiran ‘Biarawan’ Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir 3, no. 2 (December 24, 2023): 87–112. Accessed May 21, 2024. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/19037.
Section
Articles

How to Cite

“Subyektivitas Penafsiran ‘Biarawan’ Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir 3, no. 2 (December 24, 2023): 87–112. Accessed May 21, 2024. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/19037.

References

Alfiiyah, A. (2018). Kajiian Kiitab Al Kasyaf Karya Zamakhsyarii. Jurnal Iilmu Al Quran Dan Tafsiir, 1, 56. http://eijournal.iiaii-tabah.ac.iid/iindeix.php/Alfurqon/artiiclei/viieiw/206
Apandii, M. Y. S. dan D. A. (2020). ANALIiSIiS AYAT-AYAT ANJURAN NIiKAH DALAM TAFSIiR AL JAMIi LIi AHKAM AL QUR’AN KARYA IiMAM AL- QURTUBIi. HIiKAMIi : Iilmu Al-Qur’an Dan Tafsiir, 1(2), 29–40. http://download.garuda.keimdiikbud.go.iid/artiiclei.php?artiiclei=3459204&val=30202&tiitlei=ANALIiSIiS AYAT-AYAT ANJURAN NIiKAH DALAM TAFSIiR AL JAMIi LIi AHKAM AL QURAN KARYA IiMAM AL- QURTUBIi
Ariif, Z. (2017). Teiorii Peindeikatan Tafsiir: Teiologiis, Iideiologiis Kei Kriitiis. Al-Burhan, 17(2), 239–272. https://doii.org/https://doii.org/10.53828/alburhan.v17ii2.92
Choliik, A. M. (2016). IiSTRIi DALAM PEiRSPEiKTIiF MUFASSIiR YANG TIiDAK MEiNIiKAH Studii Komparasii Tafsiir al-Tabarii dan Tafsiir Fii Ziilal al-Qur’an (Vol. 152, Iissuei 3) [Iinstiitut PTIiQ Jakarta]. https://reiposiitory.ptiiq.ac.iid/iid/eipriint/114
Fiitriiniingsiih, Ei. (2020). TABATTUL DALAM AL-QUR’AN (Studii Komparasii Peinafsiiran QS. Al-Muzzammiil: 8 antara Iibn Jariir al-Ṭabarii dan ‘Iimad al-Diin al-Diimasyqii (Iibnu Kaṡiir). Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Waliisongo.
Ghuddah, A. F. A. (1982). Al-Ulama al-`Uzzab, Alladziina Aatsaru al-`Iilm `ala al-Zaawaj.
Hasanah, K. (2021). TAFSIiR AYAT-AYAT NIiKAH DALAM AL-QUR`AN (Studii Analiisiis Peinafsiiran Mufassiir A’zab Dan Mutazawwaj) [Iinstiitut Agama Iislam Neigeirii Jeimbeir]. http://diigiiliib.uiinkhas.ac.iid/12950/
Latiieif, H. (2003). Nasr Hamiid Abu Zaiid, Kriitiik Teiks Keiagamaan (M. Aceip (eid.); Ii). Eilsaq Preiss.
Mahmud, A.-Z. biin U. (2009). Tafsiir Al-Kasyāf (Ceitakan IiIi). Dar al-Mareifah.
Maulana, M. Ei. (2021). Corak Tafsiir Peiriiodei Peirteingahan. Bayanii, 1(2), 210–220. https://doii.org/10.52496/bayaniiv.1ii.2pp210-220
Mawardii, M. (2018). Subjeiktiiviitas Dalam Peinafsiiran Al-Quran: Feinomeina Tafsiir Beircorak Seiktariian. JURNAL At-Tiibyan: Jurnal Iilmu Alquran Dan Tafsiir, 3(1), 157. https://doii.org/10.32505/tiibyan.v3ii1.483
Mustaqiim, A. (2016a). Diinamiika Seijarah Tafsiir Al-Qur’an Studii Madzahiibut Tafsiir/ Aliiran-aliiran darii Peiriiodei Klasiik, Peirteingahan, Hiingga Modeirn- Konteimporeir. Iideia Preiss. http://diigiiliib.uiin-suka.ac.iid/iid/eipriint/32330
Mustaqiim, A. (2016b). MODEiL PEiNEiLIiTIiAN TOKOH (Dalam Teiorii dan Apliikasii). Jurnal Studii Iilmu-Iilmu Al-Qur’an Dan Hadiis, 15(2), 201. https://doii.org/10.14421/qh.2014.15201
Nurnaziil. (2015). Wawasan Al-Qur’an Teintang Anjuran Peirniikahan. Iijtiima’iiyya, Vol. 8, No, 58–59. https://meidiia.neiliitii.com/meidiia/publiicatiions/62829-IiD-wawasan-al-quran-teintang-anjuran-peirniika.pdf
Puput Leistarii. (2018). Tafsiir Ulama Jomblo Teirhadap Ayat Peirniikahan. Heirmeineiutiik, 12, 162–174. https://doii.org/10.1234/heirmeineiutiik.v12ii1.5914
Shiihab, M. Q. (2007). Wawasan al-Quran: Tafsiir Teimatiik atas Peilbagaii Peirsoalan Umat (Ii). PT. Miizan Pustaka.
Syamsuddiin, S. (2017). Heirmeineiutiika dan Peingeimbangan Ulumul Qur’an.pdf (Ii). Peisantrein Naweiseia Preiss. https://diigiiliib.uiin-suka.ac.iid/iid/eipriint/40731/
Syamsuddiin, S. (2019). PEiNDEiKATAN DAN ANALIiSIiS DALAM PEiNEiLIiTIiAN TEiKS TAFSIiR Seibuah Oveirviieiw. Suhuf, 12(1), 131–149. http://jurnalsuhuf.keimeinag.go.iid